- SCHENKINGSVRIJSTELLING EIGEN WONING

Nieuwsbrief | 2017 | Februari

Op 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling in de Successiewet voor de eigen woning verruimd en bedraagt vanaf die datum € 100.000. Voor schenkingen voor de eigen woning die vanaf 1 januari 2017 zijn gedaan gelden nieuwe regels.

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning geldt niet alleen voor kinderen tussen 18 en 40 jaar oud, maar geldt ook voor andere personen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Dit opent de weg voor schenkingen van vermogende grootouders aan hun kleinkinderen en kinderloze suikerooms en suikertantes aan hun neven en nichten. 

In de uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn nog extra voorwaarden opgenomen:

Wanneer in het eerste jaar niet het volledige bedrag van € 100.000 is geschonken mag in de twee volgende kalenderjaren aanvullend worden geschonken tot € 100.000, maar voor het einde van het laatste van de twee opvolgende kalenderjaren moet het gehele bedrag van € 100.000 zijn besteed aan de eigen woning. Bij de latere schenkingen is de bestedingsruimte dus korter. De spreiding over drie kalenderjaren kan het verschuldigd zijn van boeterente bij aflossing van een eigen woning schuld beperken.

De schenkingsvrijstelling van de eigen woning is een eenmalige verhoogde vrijstelling. Dit betekent dat de reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 5.320 (2017: voor een kind) en € 2.129 (2017: voor een andere verkrijger bijvoorbeeld een kleinkind) in het jaar van de schenking vervalt.

In het tweede en derde kalenderjaar blijven deze jaarlijkse vrijstellingen wel van toepassing.

De schenking van € 100.000 is alleen vrijgesteld wanneer men de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. De besteding van het bedrag mag wel na de 40 verjaardag plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om een deel van de schenking van € 100.000 vrij besteedbaar te schenken. Voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar bedraagt dat deel € 25.526 (2017) en voor andere verkrijgers € 2.129 (2017).

Is de besteding niet tijdig aan de eigen woning besteed, dan is de verkrijger verplicht dit via een formulier aan de belastingdienst te melden uiterlijk 31 mei van het derde jaar volgende op het jaar van de schenking.