- GEEN TESTAMENT

Nieuwsbrief | 2017 | Juni

In mijn praktijk maak ik nog steeds mee dat wij een nalatenschap moeten afwikkelen van iemand, die geen testament heeft gemaakt, maar wel vermogen heeft. Dit brengt vaak extra werkzaamheden met zich mee en regelmatig extra complicaties.
Dit is ook het geval in de hierna besproken nalatenschap.
In april 2015 overlijdt mevrouw X. Mevrouw X is niet getrouwd, heeft geen kinderen en geen broers en zussen. Ze heeft tijdens haar leven geen testament gemaakt.
Een nicht van mevrouw X, een dochter van de zus van de moeder van mevrouw X, vraagt ons om de nalatenschap af te wikkelen. 
De nicht is slechts bekend met enkele familieleden.
In mei 2015 start een uitgebreid erfgenamenonderzoek. Een dergelijk onderzoek vindt plaats door het raadplegen van de gemeentelijke basis administratie (GBA) en de gemeentelijke archieven. Dit kan alleen voorzover personen in Nederland wonen. 
Mevrouw X is vanuit Nederlands Indië naar Nederland verhuisd. 
In Indonesië moet daarom ook worden uitgezocht of de vader en moeder van mevrouw X broers en zussen hadden. Wanneer bekend is wanneer zij geboren en overleden zijn, moet worden uitgezocht of zij kinderen hebben gekregen, of deze nog in leven zijn en waar ze wonen. Zijn ook die weer overleden dan moet onderzocht worden of ook zij kinderen hebben gekregen, of deze nog in leven zijn en waar ze wonen. Dit is een tijdrovend en kostbaar onderzoek.
Het onderzoek is eind 2015 beëindigd en leverde in totaal 32 erfgenamen op, woonachtig in Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. Alle erfgenamen zijn aangeschreven en is gevraagd of zij de nalatenschap willen aanvaarden en zo ja of zij ons dan willen aanwijzen als gevolmachtigde om de nalatenschap af te wikkelen.
Het heeft een jaar geduurd voordat de vereiste volmachten bij ons binnen waren en in december 2016 kon een verklaring van erfrecht worden opgemaakt. In de verklaring van erfrecht zijn alle erfgenamen vermeld en is ook vermeld dat de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en ons als gevolmachtigde van alle erfgenamen hebben aangewezen.
Met de verklaring van erfrecht konden wij de effecten verkopen, de schulden betalen en de banktegoeden en vorderingen innen.
Nadat ook de belastingaangiften voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting zijn ingediend en de aanslagen zijn opgelegd, is door ons een rekening en verantwoording opgemaakt voor hetgeen vanaf de datum van overlijden door ons in de nalatenschap is gedaan.
Deze rekening en verantwoording is ter goedkeuring aan alle erfgenamen toegezonden. Aangezien enkele van deze erfgenamen al een hoge leeftijd hadden bereikt, verbaasde het ons niet dat twee erfgenamen al bleken te zijn overleden.
Dit betekent opnieuw oponthoud omdat ook hier onderzocht moet worden wie de erfgenamen zijn, of de nalatenschap al in behandeling is genomen en wie namens die erfgenamen mag handelen.
Wanneer iedereen zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de rekening en verantwoording, kan pas tot uitkering worden overgegaan.
Hoe anders was het geweest als mevrouw X een testament had gemaakt, waarin ze één of meer erfgenamen had benoemd en een executeur had aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen? In ieder geval had dan heel veel tijd en geld bespaard kunnen worden en had meer geld daadwerkelijk naar de erfgenamen kunnen gaan.