- SCHENKINGSVRIJSTELLING TOT € 100.000 KOMT TERUG

Nieuwsbrief | 2015 | November

In het Belastingplan 2016 wordt voorgesteld om per 1 januari 2017 (!) de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verhogen tot € 100.000 en wel structureel en niet voor een bepaalde duur. Deze maatregel wordt genomen in de hoop hiermee de woningmarkt te stimuleren, nu voor starters op de woningmarkt steeds meer eigen geld dient te worden meegenomen.

Vanaf 1 januari 2016 zal de vrijstelling van schenkingen van ouders aan kinderen nog eenmalig worden verhoogd van € 52.000 naar € 53.016. Deze schenking mag alleen worden gebruikt voor de financiering van de eigen woning van het kind (niet voor de eigen woning van de partner van het kind).
Per 1 januari 2017 zal deze eenmalige verhoogde vrijstelling worden verhoogd tot
€ 100.000 en wordt de beperking tot alleen schenken aan kinderen opgeheven. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling mag ook gebruikt worden voor een schenking aan een ander familielid of aan een derde.
De voorwaarde, dat de verkrijger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn blijft wel gehandhaafd. De nieuwe vrijstelling geldt ook als niet de verkrijger maar zijn partner aan de leeftijdsgrens voldoet.

De verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen. De vrijgestelde bedragen (schenking door ouders) en (schenking door anderen dan ouders) worden slechts voor één kalenderjaar verhoogd van ruim € 5.000,00 naar ruim € 50.000/
€ 100.000. Dit betekent dat je maar één keer een beroep op deze bepaling mag doen.

Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer een kind, dat in 2015 of 2016 een beroep op de vrijstelling van ruim € 50.000 heeft gedaan of doet. In dat geval mag in 2017 en 2018 de ouder aan het desbetreffende kind een schenking doen van maximaal
€ 46.612. Dit kan echter alleen als het kind dan nog niet de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt.

De vrijstelling mag ook deels (€ 25.449 voor kinderen en € 2.122 voor anderen) voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de eigen woning.

De vrijstelling van ruim € 50.000 van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor een studie of opleiding blijft helaas ongewijzigd. Nu de studiefinanciering steeds verder versobert en kinderen tijdens hun studie behoorlijk hoge schulden opbouwen, is dit een gemiste kans.