- HET LEVENSTESTAMENT STEEDS BELANGRIJKER

Nieuwsbrief | 2015 | Juni

De campagne “Wie van de Drie” zal niemand zijn ontgaan. De campagne is te horen op radio, te zien op tv en te lezen in de krant, zelfs in “Groot Voorschoten” stond een advertentie van een halve pagina.

Mocht het u toch zijn ontgaan, “Wie van de Drie” is niet een nieuw televisieprogramma, maar gaat over het belang van het levenstestament. Deze campagne van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) richt zich op de rol van de notaris bij de bescherming van kwetsbare personen, zoals ouderen, tegen financieel misbruik.
De feiten over financieel misbruik van ouderen zijn schokkend. Jaarlijks worden ongeveer 30.000 ouderen financieel misbruikt. In 85 procent van de gevallen blijkt de dader een gezins- of familielid te zijn. In vier van de vijf misbruikzaken is het slachtoffer een zelfstandig wonende vrouw van 80+. Voorbeelden van financieel misbruik zijn: stelen van geld en goederen, verkopen van bezittingen, misbruik maken van rekeningen en/of machtigingen, iemand financieel kort houden, gedwongen testamentwijziging of hypotheekopname, fraude met het persoonsgebonden budget.

Het levenstestament is erop gericht dat men nadenkt over dit soort zaken en zijn wensen vastlegt op het moment waarop men daartoe nog goed in staat is. Hierdoor kan men zoveel mogelijk voorkomen dat wanneer men kwetsbaarder wordt en meer afhankelijk van derden, personen misbruik gaan maken van deze kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
In het levenstestament wordt een vertrouwenspersoon aangewezen als gevolmachtigde die zakelijk mag handelen wanneer de volmachtgever daarom verzoekt en die aan deze rekening en verantwoording moet afleggen.
Omdat het levenstestament wordt opgemaakt voor het geval de volmachtgever zelf niet meer kan handelen, loopt de volmacht door wanneer de volmachtgever niet meer zijn wil kan verklaren. Hij kan dan geen opdracht meer geven aan de gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet dan zelf handelen naar de wensen zoals deze zijn omschreven in het levenstestament. Het levenstestament kan aangeven of aan anderen rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

De levenstestamenten kennen ook een medisch gedeelte. In dit medisch gedeelte kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat men niet tot elke prijst wenst te worden doorbehandeld. De medische wensen kunnen heel persoonlijk zijn. Ook wordt speciaal een medisch volmacht verleend. Deze kan aan dezelfde persoon/personen worden verleend aan wie de zakelijk volmacht is verleend, maar dat hoeft niet.

Een ander onderdeel van het levenstestament zijn de wensen bestemd voor de kantonrechter. Als er toch een onder bewindstelling of een onder curatelestelling nodig is of dat een mentor moet worden benoemd, dan kan ook worden vastgelegd wie men als bewindvoerder, curator of mentor wenst. Ook kan worden opgenomen wat de bewindvoerder, curator en mentor mogen doen.

Tenslotte kunnen andere wensen worden opgenomen:

Een levenstestament moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van degene die het heeft laten opmaken. Dit houdt ook in dat de tekst van het levenstestament zodanig moet zijn dat partijen, waarmee een gevolmachtigde handelt, hiermee uit de voeten moeten kunnen. Voor wat het zakelijk gedeelte betreft heeft de KNB overleg gehad met de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB). Voor wat betreft het medisch gedeelte is de medisch volmacht tot stand gekomen na overleg tussen de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de medische wereld (KNMG).
Het medisch gedeelte van het levenstestament zal ook met de eigen arts, meestal de huisarts, moeten worden besproken om te kijken hoe de eigen arts met deze wensen zal omgaan.

Het belang van het levenstestament is in korte tijd steeds duidelijker geworden en ook banken en instanties, die zich bezig houden met de zorg voor ouderen, zijn zich hiervan bewust en adviseren steeds vaker aan hun cliënten om in een levenstestament hun wensen vast te leggen. Je voorkomt dan problemen, die kunnen ontstaan, wanneer niets is geregeld, en al of niet te goedertrouw de bankpassen door anderen worden gebruikt. Denk niet het komt wel goed, maar geef degene, die u vertrouwt en voor u handelt, een degelijke basis niet alleen ter bescherming van die persoon zelf maar ook ten opzichte van anderen.