- NOTARIS ALS EXECUTEUR

Nieuwsbrief | 2014 | April

Een executeur kan alleen worden benoemd in een testament. In ieder testament, dat thans wordt opgemaakt, behoort een executeursbenoeming te staan.
De taken van een executeur zijn in de wet omschreven. Bij testament mag men van deze taken afwijken en de bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken.
Volgens de wet beheert de executeur de nalatenschap en moet hij alle schulden voldoen. Onder het laatste valt ook het uitkeren van de legaten.
De executeur vertegenwoordigt tijdens de afwikkeling van de nalatenschap de erfgenamen. Een verkoop van een tot de nalatenschap behorende woning kan dan ook niet zonder de executeur plaatsvinden.
De executeur heeft volgens de wet ook verplichtingen. Hij moet een beschrijving van de nalatenschap maken, de erfgenamen informeren en rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen over alle ontvangsten en uitgaven.

De werkzaamheden van de executeur moeten niet worden onderschat. Wanneer men een erfgenaam tot executeur benoemt, moet men zich realiseren dat hij vervolgens met twee petten op zit en mogelijk met enige argwaan wordt bekeken door zijn mede-erfgenamen. Er zijn ook executeurs, die menen dat ze op een troon zitten en zelf alle beslissingen mogen nemen, geen informatie verschaffen en van de mede-erfgenamen verlangen dat ze moeten afwachten tot hij klaar is met zijn werkzaamheden.
Vaak is dit het gevolg van onwetendheid en ondeskundigheid.
Het kan echter tot gevolg hebben dat daardoor een onderlinge ruzie ontstaat, die de afwikkeling van de nalatenschap vertraagt.

In de praktijk worden veel werkzaamheden met betrekking tot het afwikkelen van de nalatenschap al verricht door de notaris, zoals het opmaken van de verklaring van erfrecht of executele, het doen van de aangifte erfbelasting en aan het eind van de rit het opmaken van de akte van verdeling met het afleggen van rekening en verantwoording.

Om onderlinge ruzie tussen de erfgenamen en vertraging in de afwikkeling van de nalatenschap te voorkomen kunt u als executeur ook een deskundige benoemen, die ten opzichte van alle erfgenamen een neutrale positie heeft.
De notaris is hier bij uitstek de deskundige op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast heeft de notaris een unieke vertrouwenspositie. Vanwege zijn geheimhoudingsverplichting kan iedereen bij hem terecht om vertrouwelijk informatie te verstrekken of te vragen.
U kunt zelf met de notaris afspreken, welke bevoegdheden de notaris als executeur in uw testament krijgt. De crematie of begrafenis kan in sommige gevallen best geregeld worden door de erfgenamen, in andere gevallen heeft het de voorkeur om ook dit over te laten aan de notaris. Vaak heeft dit te maken met de (familie)band tussen de overledene en de erfgenamen en de erfgenamen onderling en hun onderlinge verhoudingen. Ook is het mogelijk dat u wenst dat de taakverdeling pas na uw overlijden gebeurt. Na uw overlijden kan de notaris met de erfgenamen om de tafel gaan zitten om te bespreken wie precies wat gaat doen.
Voorop staat de harmonieuze verhoudingen tussen de verschillende erfgenamen.
De notaris kan dan alle werkzaamheden verrichten die in de praktijk ook al vaak aan hem worden overgelaten. De erfgenamen worden zoveel mogelijk ontlast en doordat de notaris waakt over het hele proces en de onderlinge verhoudingen, kunnen ruzies worden voorkomen.

Hetzelfde geldt voor de levensexecuteur in het levenstestament. In een levenstestament of een algehele notariële volmacht kunt u uw echtgenoot of kinderen aanwijzen als gevolmachtigde(n) om namens u te handelen. Ook hier kan de notaris een rol spelen om de harmonie in het gezin te bewaken.