- DE REPERTERENDE SCHENKING

Nieuwsbrief | 2014 | Oktober

Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt dat de tijdelijke verruimde vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen met betrekking tot de eigen woning niet wordt verlengd. Volgens de minister was hier sprake van een eenmalige crisismaatregel. Verlenging zou de woningmarkt kunnen verstoren.

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) heeft in de Volkskrant een oproep gedaan om de repeterende schenking als alternatief smeermiddel voor de woningmarkt mogelijk te maken.
Eerder dit jaar heeft de Belastingdienst echter bekend gemaakt dat de repeterende schenking, waarbij voor een aantal jaar achter elkaar jaarlijkse belastingvrije schenkingen worden vastgelegd, niet mag. De Belastingdienst beschouwt deze schenkingen als één schenking en daarover moet schenkbelasting worden betaald. De Belastingdienst deed deze uitspraak naar aanleiding van het verzoek van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) om met een principe uitspraak te komen, nadat de Belastingdienst Groningen in 2013 de repeterende schenking in één akte had aangemerkt als belastingvrij. De Belastingdienst Groningen is hierdoor teruggefloten.

Met een repeterende schenking wordt vastgelegd dat een kind voor een langere periode elk jaar het jaarlijks belastingvrij te ontvangen bedrag (ruim 5.000 euro) van zijn ouders krijgt. Dit schriftelijk vastleggen geeft de bank een extra zekerheid dat er naast inkomen uit arbeid jaarlijks extra geld binnenkomt. Volgens notaris Aniel Autar, voorzitter van de EPN, verstrekte tenminste één bank op basis van deze extra inkomsten eerder een hypotheek en dus is de maatregel volgens hem een nieuwe mogelijkheid om de woningmarkt te stimuleren, nu de mogelijkheid van een belastingvrije schenking van een ton per 31 december 2014 definitief eindigt. De Belastingdienst ziet dit echter anders. Op het moment dat vastgelegd wordt dat er bijvoorbeeld tien jaar lang € 5.000 per jaar wordt gegeven, wordt dat door de Belastingdienst aangemerkt als één schenking van € 50.000. Daarover moet schenkbelasting worden betaald. Hierdoor vervalt het fiscale voordeel van de regeling.
De repeterende schenking is een schenking die jaarlijks wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat schenker en begiftigden op die jaarlijkse datum nog in leven zijn.

Voorbeeld (cijfers: 2014) van repeterende schenking voor 10 jaar:
“De schenker verklaarde bij deze te schenken aan ieder van de begiftigden, zijnde kinderen van de schenker:
a. de somma van vijfduizend tweehonderd negenentwintig euro (€ 5.229,00);
b. per twee januari van de negen komende jaren de somma van vijfduizend tweehonderd negenentwintig euro (€ 5.229,00) onder de opschortende voorwaarde dat schenker en begiftigden op die data in leven zijn.”
Sinds de laatste grote wijziging van de Successiewet in 2010 vindt bij een schenking onder opschortende voorwaarde de schenking fiscaal gezien pas plaats wanneer aan de opschortende voorwaarde is voldaan. Reden waarom de EPN van mening is dat de repeterende schenkingen in één akte, mits goed geformuleerd, niet moeten worden aangemerkt als één schenking, zoals de Belastingdienst thans zegt.

Notarissen hebben deze repeterende schenking vanaf de uitspraak van de Belastingdienst Groningen herhaaldelijk toegepast. Het is nog niet duidelijk hoe de belastingdienst zal omgaan met de repeterende schenkingen, die hebben plaatsgevonden na de uitspraak van de Belastingdienst Groningen in 2013 en vóór de principe uitspraak van de Belastingdienst in 2014.

Thans is het afwachten of het artikel in de Volkskrant van de EPN opnieuw de discussie zal openen over de belastbaarheid van de repeterende schenking.

N.B. Vanaf 1 januari 2015 blijft van toepassing de eenmalige verhoogde vrijstelling van artikel 33 5º van € 52.281 voor schenkingen van ouders aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar met betrekking tot de aankoop van een eigen woning c.q. aflossing van een eigen woning schuld of restschuld van een verkochte eigen woning
.