- DE EUROPESE VERKLARING VAN ERFRECHT

Nieuwsbrief | 2014 | September

Eenmaking van het erfrecht, ook binnen de Europese Unie, zal niet zo snel gebeuren, hoewel eenmaking van het Internationaal Privaatrecht (IPR) daarentegen wel is gelukt.
Vanaf 17 augustus 2015 gaat de nieuwe EU erfrechtverordening werken, die moet zorgen voor de eenmaking van het IPR.
Door deze nieuwe Erfrechtverordening gaat vererving (het aanwijzen van de erfgenamen) en afwikkeling van nalatenschappen in een groot aantal landen op dezelfde manier geregeld worden. Alleen Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee.
De verordening:

De Europese verklaring van erfrecht komt niet in de plaats van de nationale verklaring van erfrecht. Beiden zijn mogelijk. De Europese verklaring van erfrecht is van belang bij grensoverschrijdende nalatenschappen. Grensoverschrijdende nalatenschappen zijn nalatenschappen waarbij bestanddelen in meerdere landen zijn gelegen of waarvan de erfgenamen in een ander land wonen dan waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had.
Het doel van de Europese verklaring van erfrecht is het aantonen van de bevoegdheid van de erfgenamen, de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen (niet de legatarissen naar Nederlands recht), de executeurs en de beheerders van een nalatenschap. De Europese verklaring van erfrecht wordt op hun verzoek afgegeven.
In Nederland is de bevoegde instantie om een Europese verklaring van erfrecht af te geven voorbehouden aan de notaris. In beginsel is de Europese verklaring van erfrecht in de nationale taal, in Nederland dus in de Nederlandse taal, maar dit mag ook in een vreemde taal als de notaris die taal tenminste voldoende beheerst. Van belang is het gebruik van één uniform model.
In de verordening zijn de gegevens opgesomd die in de Europese verklaring van erfrecht moeten zijn vermeld.
De Europese verklaring van erfrecht heeft rechtsgevolgen in alle lidstaten zonder dat daartoe een procedure vereist is. Er is dus geen aparte verklaring van erfrecht meer nodig voor ieder land waar zich vermogensbestanddelen van een nalatenschap bevinden.