- SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

Nieuwsbrief | 2013 | Oktober

Door het maken van een notariële samenlevingsovereenkomst kunt u veel belasting besparen. U wordt dan sneller fiscale partners van elkaar. Zonder notariële samenlevingsovereenkomst moet u tenminste vijf jaar samenwonen, wilt u in aanmerking komen voor de vrijstelling van erfbelasting zoals die geldt voor gehuwden (2013: € 616.880,00). Met een notariële samenlevingsovereenkomst krijgt u die vrijstelling al na zes maanden. Door de samenlevingsovereenkomst wordt u niet elkaars erfgenamen, maar het kan zijn dat u een levensverzekering voor uw partner heeft afgesloten.

In de samenlevingsovereenkomst kunt u ook opnemen dat u gezamenlijk bezit (huis, inboedel, bankrekening) bij uw overlijden van uw partner wordt, zonder dat deze iets aan de wettelijke erfgenamen hoeft te betalen.

Wanneer u kinderen heeft zal het vaak ook nodig zijn om testamenten te maken om te voorkomen dat de rechten van uw partner worden aangetast door uw kinderen. Het is niet mogelijk om alleen een testament maken zonder samenlevingsovereenkomst, omdat de wetgever het bestaan van een notariële samenlevingsovereenkomst als voorwaarde heeft gesteld voor deze bescherming van de partner. In het testament kan een bepaling worden opgenomen dat wanneer de kinderen een beroep doen op hun legitieme portie, zij deze pas ontvangen wanneer de partner (met notariële samenlevingsovereenkomst) is overleden.

Wanneer u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kunt u uw partner in de samenlevingsovereenkomst aanwijzen als degene die bij uw overlijden recht krijgt op uw partnerpensioen. Veel pensioenfondsen stellen als voorwaarde dat er een notariéle samenlevingsovereenkomst moet zijn.

Wanneer u een woning huurt en uw partner komt bij u inwonen, is het belangrijk voor uw partner dat de huurovereenkomst op uw beider naam komt. Dit is om te voorkomen dat uw partner na uw overlijden opeens op straat staat. Om dit te regelen met de verhuurder is vaak een notariële samenlevingsovereenkomst nodig.
Heeft u een eigen woning en uw partner gaat meebetalen of koopt u een gezamenlijke woning en u betaalt niet evenveel aan de koopsom, dan kunt u de afspraken hierover vastleggen in de notariële samenlevingsovereenkomst.

In de notariële samenlevingsovereenkomst is ook geregeld waar u en uw partner recht op hebben wanneer u uit elkaar zou gaan:
- wie heeft recht op welke inboedelgoederen;
- wie mag in de woning blijven wonen;
- heeft de vertrekkende partner recht op verhuiskostenvergoeding.

Wat er verder in geregeld kan worden is sterk afhankelijk van uw eigen situatie.
Van invloed zijn:
- de leeftijd van de partners;
- is er een eerder huwelijk of een eerdere relatie geweest;
- zijn hieruit kinderen geboren;
- is het vermogen van de partners verschillend;
- voelt men een morele verplichting ten opzichte van de andere partner:
- persoonlijke wensen.
Kortom een samenlevingsovereenkomst is maatwerk en mede afhankelijk van de levensfase waarin de partners verkeren.