- DE JUBELSCHENKING TIJDELIJK VERRUIMD

Nieuwsbrief | 2013 | December

In de Successiewet is opgenomen dat ouders jaarlijks een van schenkbelasting vrijgesteld bedrag aan hun kinderen mogen schenken. In 2013 is dat € 5.141,00.
Voor één kalenderjaar mogen ouders dit bedrag verhogen tot € 24.676,00 (2013) wanneer hun kinderen ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar.
Wanneer deze eenmalige schenking bestemd is voor een eigen woning voor het kind in de zin van de Inkomstenbelasting of bestaat uit een bedrag waarmee het kind een eigen woning koopt, de eigen woning onderhoudt of verbetert of de hypotheekschuld van de eigen woning aflost wordt het eenmalig vrijgestelde bedrag verhoogd naar
€ 51.407,00 (2013).
Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt deze laatste vrijstelling nog verder verruimd en wel tot € 100.000,00.

Voor deze tijdelijke vrijstelling geldt niet alleen dat het bedrag is verhoogd, maar eveneens dat de schenking niet alleen geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Iedereen mag deze schenking doen, grootouders of andere familieleden, ex-echtgenoten/samenwoners of een willekeurige derde. Degenen, die de schenking ontvangen, behoeven geen bepaalde leeftijd te hebben. Zo is het ook mogelijk dat iemand meermaals in één jaar een schenking van € 100.000,00 ontvangt van verschillende schenkers.
Voor deze eenmalige verhoogde vrijstelling geldt nog een uitzondering. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, wordt deze schenking niet geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen, en wordt deze schenking niet opgeteld bij de nalatenschap.

In de relatie ouders kinderen geldt wel een beperking. Heeft een kind al eerder de geclaimde eenmalige verhoogde vrijstelling ontvangen, dan komt deze in mindering op de maximale vrijstelling van € 100.000,00. Heeft het kind de vrijstelling van
€ 100.000,00 ontvangen dan mag in volgende jaren hierop geen beroep meer worden gedaan. Voor een kind tussen 18 en 40 jaar oud kan ook de schenking gespreid worden. In 2013 € 51.407,00 en in 2014 het restant, € 48.593,00.

Deze verruiming is opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en moet nog worden aangenomen. Als gevolg van gepubliceerd beleid is zekerheid verschaft dat een verkrijger meerdere malen een beroep kan doen op de verhoogde vrijstelling van
€ 100.000,00. Hoe de regeling per 1 januari 2014 gaat luiden is pas duidelijk wanneer de parlementaire behandeling is afgerond. De regeling krijgt terugwerkende kracht tot 1 oktober 2013.

Voorwaarden voor de toepassing van de tijdelijk verhoogde vrijstelling:

Wanneer de tijdelijke verhoogde vrijstelling wordt gebruik voor de aflossing van de hypotheekschuld kan dit leiden tot boeterente als het bedrag meer is dan 10% of 20% van de schuld. De minister van Financiën heeft aan de banken gevraagd om de boeterentes te laten vallen. ABN AMRO, ING, SNS en Rabobank zouden al hebben toegezegd de boeterentes geheel of gedeeltelijk te willen laten vervallen.

Let wel een beroep op de tijdelijke vrijstelling beperkt de renteaftrek van de eigen woningschuld voor de Inkomstenbelasting.