- GIFTEN AAN GOEDE DOELEN

Nieuwsbrief | 2011 | Februari

Giften aan “goede doelen” zijn voor veel mensen een belangrijke aftrekpost van het belastbaar inkomen bij het doen van de inkomstenbelastingaangifte. Deze “goede doelen” dienen dan aangemerkt te zijn als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moet de instelling zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) inzetten voor het algemeen belang.
Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen, zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen, personeels-verenigingen of commerciële instellingen.
Om zeker te weten of uw “goede doel” een ANBI is, kunt u de lijst van de door de Belastingdienst erkende ANBI’s raadplegen op internet (www.anbi.nl/ www.belastingdienst.nl).

De gift moet uit vrijgevigheid zijn gedaan. Ook min of meer verplichte bijdragen, bijvoorbeeld uw kerkbijdrage, kunnen als gift aftrekbaar zijn, mits daar geen tegenprestatie tegenover staat.
Bij giften in de vorm van een periodieke uitkering is het voordeel doorgaans groter dan bij “andere” giften, omdat het geschonken bedrag dan volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Voor “andere” giften geldt een drempel. De “andere” giften komen alleen in aanmerking voor zover zij samen meer bedragen dan 1% van het drempelinkomen (van u en uw fiscale partner) en tevens meer dan € 60,00.
Voor de aftrek van periodieke uitkeringen aan ANBI’s gelden een aantal voorwaarden:
a. De tijdens de overeengekomen periode geschonken uit te keren bedragen moeten telkens gelijk zijn.
b. De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.
c. De geschonken uitkering moet tenminste éénmaal per jaar worden gedaan.
d. De geschonken uitkering moet tenminste voor vijf jaar zijn toegezegd behoudens eerder overlijden van de schenker.
In de notariële akte van schenking kunt u voorwaarden opnemen bijvoorbeeld dat de schenking is geschied onder de voorwaarde dat de uitkering ook aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Ook kunt u in de akte aangeven dat de geschonken uitkeringen dienen te worden aangewend voor een bepaald doel.
In principe zijn de kosten van deze notariële akte voor rekening van de ANBI. Veel ANBI’s hebben dan ook hierover afspraken gemaakt met een bepaald notariskantoor. U kunt dit bij de betreffende ANBI navragen.

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen schenkbelasting te betalen over giften die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Naast de vrijstelling voor ANBI’s geldt deze vrijstelling voor schenkbelasting ook voor een “lichtere versie” van “goede doelen”, de een sociaal belang behartigende instellingen, ook wel SBBI’s genoemd.
De regels om hiervoor in aanmerking te komen zijn minder streng. Een SBBI moet zowel een particulier als een sociaal belang dienen. Hieronder kan dus ook de plaatselijke voetbalclub vallen.
Hoewel giften aan een SBBI - zoals hiervoor aangegeven - in principe niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, zijn de giften wel belastingvrij.