- DOORHALING OUDE HYPOTHEEK

Nieuwsbrief | 2011 | Oktober

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een “oude” hypotheek nog is ingeschreven in het hypothekenregister van het kadaster, omdat die nog niet is doorgehaald.
Een “oude” hypotheek is een hypotheek waarvan de daaraan verbonden geldlening geheel is afgelost, soms al tientallen jaren geleden.

Wat is een inschrijving van een hypotheek?
Wanneer u geld leent bij de bank of een andere geldverstrekker (bijvoorbeeld ouders), wil de bank/geldverstrekker daarvoor zekerheid hebben dat hij te zijner tijd het bedrag weer terugontvangt. De zekerheid die u aan de bank/geldverstrekker geeft wordt verleend in de vorm van een hypotheekrecht op uw woning. Hiermee geeft u de bank/geldverstrekker het recht om uw woning te verkopen voor het geval de aflossing of rente niet (op tijd) worden betaald.
Het verlenen van de hypotheek aan de bank/geldverstrekker wordt vastgelegd in een notariële akte. Na het tekenen van de akte, zorgt de notaris voor de inschrijving van deze akte in het hypothekenregister van het kadaster.

Wanneer wordt de hypotheek doorgehaald?
Verkoopt u uw woning of wilt u overstappen naar een andere bank/geldverstrekker, dan is hierbij altijd een notaris betrokken die moet zorgen dat het bestaande hypotheekrecht wordt doorgehaald.
Als u al enige tijd in uw huis woont en altijd netjes rente en aflossing betaalt, dan kan het zijn dat op een gegeven ogenblik de geldlening geheel is terugbetaald.
Daarmee verdwijnt echter niet automatisch het hypotheekrecht uit het hypotheekregister van het kadaster. U dient dan zelf een notaris in te schakelen, die voor u een doorhalingsakte (ook genaamd: royementsakte) opmaakt, waardoor de hypotheek uit het hypotheekregister van het kadaster wordt verwijderd.
Alvorens een doorhalingsakte op te kunnen maken, zendt de notaris een volmacht naar de bank/geldverstrekker met het verzoek deze volmacht getekend terug te sturen en te bevestigen dat de geldlening geheel is afgelost.

Wat gebeurt er als de oude hypotheek niet is doorgehaald?
Dit hoeft niet altijd tot problemen te leiden. Soms kan dit hypotheekrecht in de toekomst nog gebruikt worden, wanneer u een nieuwe geldlening bij diezelfde bank/geldverstrekker zou willen aangaan. Vaak is het hypotheekrecht echter verbonden aan de geldlening die u destijds bent aangegaan.

Wanneer kunnen zich problemen voordoen met een “oude” hypotheek?
Hypothecaire geldleningen worden niet alleen door banken verstrekt maar ook door particulieren. Vaak zijn dat ouders die geldleningen aan kinderen verstrekken of een rijke oom of tante die een geldlening verstrekt aan een neef of nicht. Wanneer de inschrijving van deze hypotheken niet is doorgehaald bij het aflossen van de schuld, wordt dit vaak pas ontdekt bij de verkoop van de woning, wanneer een nieuwe hypotheek wordt gevestigd of wanneer een notaris is betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap.
Wanneer de geldlening jaren geleden is afgelost, is er mogelijk geen contact meer met de betreffende particuliere geldverstrekker, is deze mogelijk al overleden en heeft u dan voor de doorhaling opeens te maken met de erfgenamen van deze particuliere geldverstrekker. Hopelijk heeft u nog alle bewijzen bewaard dat de geldlening geheel is afgelost en hopelijk zijn alle erfgenamen bereid om mee te werken aan het tekenen van de benodigde volmacht. De doorhaling van de hypotheek zal dan niet alleen veel tijd vergen maar ook veel kosten met zich meebrengen.
Problemen doen zich ook voor wanneer het hypotheekrecht is verleend aan een vennootschap of een bank, die inmiddels niet meer bestaat.
Denkt u dat u een hypotheekvrije woning heeft maar weet u niet geheel zeker of het oude hypotheekrecht wel is doorgehaald, ga dit dan na op het kadaster of laat het voor u uitzoeken. Dit kan veel narigheid voorkomen als u bij verkoop van de woning ontdekt dat de doorhaling nog moet plaatsvinden.

Wat zijn de voordelen van het nu inschakelen van de notaris in plaats van te wachten tot verkoop van de woning of vestiging van een nieuwe hypotheek?
Aan de doorhaling zijn kosten verbonden. Deze zijn bij iedere notaris verschillend.
Als u zelf de notaris inschakelt, heeft u voor de doorhaling van de hypotheek zelf de keuze van de notaris, terwijl bij verkoop van de woning de keuze bij de koper ligt.
Sluit u een nieuwe hypotheek af, dan voorkomt u vertraging doordat een bank moet gaan spitten in de oude administratie om te zien of de geldlening is afgelost.
De beoordeling of u in aanmerking komt voor een nieuwe hypothecaire lening zal ook eenvoudiger zijn als uit het kadaster blijkt dat geen hypotheekrecht op de woning rust.