- (MEERDERJARIGEN)BEWIND

Nieuwsbrief | 2010 | September

Sinds 1 september 1982 is naast de veel zwaardere vorm van ondercuratelestelling de onderbewindstelling (ook wel genaamd: meerderjarigenbewind) in de wet geregeld. Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen. Zijn de goederen van iemand eenmaal onder bewind gesteld dan mag hij niet meer zelf over die goederen beslissen. Hij heeft daarvoor (bijvoorbeeld bij verkoop van een goed) de toestemming van de bewindvoerder nodig. Ook de bewindvoerder mag niet alleen beslissen. Hij heeft de medewerking nodig van de onderbewindgestelde en wanneer deze hiertoe niet in staat is heeft hij de vervangende toestemming nodig van de kantonrechter.
De bewindvoerder kan ook zorgen voor de belastingaangifte of het aanvragen van (bijzondere) bijstand of huurtoeslag. Er zijn ook zaken die een bewindvoerder niet voor een onderbewindgestelde kan regelen, zoals het opmaken van een testament. Hier geldt het motto: Regel uw zaken tijdig !

De betrokken persoon zelf, de partner of de naaste bloedverwanten (tot de 4de graad) kunnen een onderbewindstelling aanvragen. Dit vindt plaats door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter in de plaats waar de persoon woont waarvan de goederen onder bewind worden gesteld.
Wanneer dit nodig mocht zijn kan een onderbewindstelling in zeer korte tijd worden geregeld.
In het verzoekschrift wordt tevens een bewindvoerder voorgedragen. Dit kan een meerderjarig persoon zijn bijvoorbeeld een partner of naaste familielid maar ook een rechtspersoon zoals een stichting, die zich bezig houdt met het beheer van patiëntengelden. Bij vermeld verzoekschrift dient ook een medische verklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat de betrokkene niet zelf in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen waar te nemen.
Er is geen openbaar register voor onderbewindstellingen. Als onder het bewind goederen vallen die in een openbaar register zijn ingeschreven zoals een huis, dient het bewind in deze registers te worden aangetekend.
De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een boedelbeschrijving (een lijstje van de goederen die onder het bewind vallen).
De bewindvoerder zorgt voor het beheren en beleggen van het vermogen. Wil hij over goederen beschikken - bijvoorbeeld iets verkopen - dan heeft hij de toestemming van de onderbewindgestelde nodig of de vervangende toestemming van de kantonrechter, die hij bij verzoekschrift kan aanvragen.

Wilt u meer informatie over curatele, bewind en mentorschap, kunt u op de website
rijksoverheid.nl een brochure downloaden. Op diezelfde website kunt u ook onder ‘formulieren’ het verzoekschrift met toelichting voor de aanvraag van een meerderjarigenbewind downloaden.

Wanneer u niet over een computer beschikt kunt u deze brochure ook bij ons kantoor (Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten) verkrijgen.