- BELASTING BESPAREN DOOR HUWELIJKSVOORWAARDEN

Nieuwsbrief | 2010 | Oktober

Heeft men in het verleden bij het aangaan van het huwelijk of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden gemaakt, dan is het goed om na te gaan of de reden, waarom deze destijds zijn gemaakt, niet inmiddels is vervallen.
Was de voornaamste reden dat één van het echtpaar een eigen zaak had, is deze inmiddels verkocht en hoeft het vermogen niet langer beschermd te worden tegen schuldeisers, dan kan het opheffen van de huwelijksvoorwaarden een aanzienlijke besparing van erfbelasting opleveren.

Voorbeeld
De heer en mevrouw Jansen zijn op huwelijksvoorwaarden gehuwd. Daarin is bepaald dat ieder zijn eigen vermogen behoudt. De man heeft een vermogen van
€ 1.200.000,-. De vrouw heeft geen vermogen. Het echtpaar heeft samen twee kinderen.
Indien de heer Jansen als eerste overlijdt, bedraagt zijn nalatenschap € 1.200.000,-. Op grond van de wet erven zijn echtgenote en kinderen ieder 1/3e deel, ofwel ieder
€ 400.000,-.
De kinderen zijn ieder € 64.400,- erfbelasting verschuldigd. In totaal is dat
€ 128.800,-.
Het erfdeel van mevrouw kan, afhankelijk van andere voorzieningen voor haar, geheel onder de vrijstelling voor de erfbelasting vallen.

Indien bij overlijden van de heer Jansen de huwelijksvoorwaarden waren opgeheven, waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat zou in dit voorbeeld betekenen dat de nalatenschap € 600.000,- (de helft) zou bedragen. De echtgenote heeft op grond van het huwelijksgoederenrecht recht op de andere helft. De echtgenote en de twee kinderen erven ieder 1/3e deel van de nalatenschap, ofwel ieder € 200.000,-.
leder kind is € 24.400,- erfbelasting verschuldigd. Over de erfdelen van de twee kinderen is in totaal € 48.800,- erfbelasting verschuldigd.
Het erfdeel van de vrouw valt in dit voorbeeld geheel onder de vrijstelling voor de erfbelasting.
De belastingbesparing bij het overlijden van de heer Jansen is € 80.000.-.

Wanneer er redenen zijn de huwelijksvoorwaarden te handhaven (vanwege gevaar voor echtscheiding of vanwege het recht op uitkering krachtens een levensverzekeringpolis) kunnen de huwelijksvoorwaarden ook worden aangevuld met een zogenaamd finaal verrekenbeding.
Dit beding houdt in dat wanneer het huwelijk eindigt door overlijden verrekend wordt alsof er een gemeenschap van goederen was.

Ook indien de minst vermogende echtgenoot als eerste overlijdt, kunnen de huwelijksvoorwaarden in combinatie met goede testamenten voor wat betreft de erfbelasting gunstig uitpakken. Uw notaris kan voor uw situatie berekeningen maken; in die berekeningen dienen de beide overlijdens te worden betrokken.