- DE EXECUTEUR

Nieuwsbrief | 2009 | September

Een nalatenschap kan volgens de wet door de erfgenamen gezamenlijk worden afgewikkeld. Voor de praktische uitvoerbaarheid is het dan nodig dat zij één van hen aanwijzen als gevolmachtigde. Wanneer men deze persoon zelf wilt aanwijzen kan men bij testament een executeur benoemen aan wie desgewenst ook de regeling van de begrafenis of crematie kan worden opdragen. Men kan ook kiezen voor het benoemen van een aparte begrafenisexecuteur.

Een benoeming van een executeur kan alleen bij testament. Vóór 2003 kon een benoeming van een executeur ook bij codicil plaatsvinden. Benoemingen in een codicil van vóór die datum blijven geldig.

Een executeur dient na het overlijden de executeursbenoeming uitdrukkelijk te aanvaarden. Het is dan ook zinvol om vooraf te vragen of hij hiertoe bereid is. Wanneer de executeursbenoeming eenmaal is aanvaard moet hij zijn taak ook afmaken.
De bevoegdheden en verplichtingen van de executeur zijn sinds 2003 uitvoerig in de wet geregeld. Deze bevoegdheden kunnen bij testament naar wens worden uitgebreid of beperkt.
De executeur zal de schulden moeten betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uitbetalen. Hij moet ook een boedelbeschrijving opmaken (een inventarisatie wat er was op het moment van overlijden), informatie verschaffen aan de erfgenamen en hij moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen over wat hij gedaan heeft.