- DE KOOPAKTE

Nieuwsbrief | 2008 | Mei

Bij de verkoop van een huis dient sinds 1 september 2003 een schriftelijke koopovereenkomst of koopakte te worden opgemaakt.
In de koopakte worden de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd zoals:
- de koopprijs;
- de datum waarop de eigendom wordt overgedragen (tekenen notariële akte van levering);
- eventuele ontbindende voorwaarden en tot welke datum deze gelden (bijv. dat de koper van de koop af kan zien wanneer hij de financiering niet krijgt geregeld of wanneer hij geen huisvestingsvergunning krijgt);
- het storten van een waarborgsom of het verlenen van een bankgarantie door de koper voor een bepaalde datum ter verzekering van de nakoming van de verplichtingen.
Tevens wordt in de koopakte vastgelegd hoever de mededelingsplicht gaat van de verkoper
en hoever de eigen onderzoeksverplichting van de koper. Weet verkoper van bodemverontreiniging of asbest of van gebreken of van beperkingen in het gebruik, dan moet hij dit melden aan koper.
Naast deze mededelingsplicht van verkoper heeft koper ook een eigen onderzoeksplicht. Wat de koper zelf had kunnen vaststellen hoeft de verkoper niet te melden.
Vindt de verkoop door de makelaar plaats dan wordt de koopakte meestal door de verkopende makelaar opgemaakt.
In de koopakte wordt dan opgenomen welke notaris de akte van levering (eigendomsoverdracht) zal opstellen. De keuze van de notaris ligt bij de koper.
Het is belangrijk dat de getekende koopakte zo snel mogelijk bij de notaris komt zodat deze tijdig alle juridische haken en ogen kan beoordelen. De notaris kijkt daarbij naar de belangen van alle partijen.

Sinds 1 september 2003 is ter bescherming van de particuliere koper een bedenktijd van drie dagen ingevoerd, waarbinnen de koper zonder gevolgen kan afzien van de koop. Sinds diezelfde datum kan de koopakte worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Door deze inschrijving wordt de koper beschermd wanneer de verkoper iets overkomt (bijv. faillissement, beslag op de woning) of wanneer de verkoper later aan een hogere bieder verkoopt. De inschrijving is echter beperkt tot zes maanden. Voor de inschrijving is de tussenkomst van de notaris noodzakelijk.
Deze inschrijving geldt niet alleen voor de particuliere koper. Bij de particuliere koper kan de koopakte pas worden ingeschreven nadat de drie dagen bedenktijd zijn verstreken, tenzij de notaris de koopakte heeft opgesteld en meeondertekend. In het laatste geval kan de koopakte al onmiddellijk worden ingeschreven in het Kadaster. De notaris heeft ook de mogelijkheid van de koopakte een notariële akte te maken in plaats van een onderhandse akte. Voordelen van de notariële akte zijn de grotere bewijskracht en de executoriale titel.