- DE VERENIGING

Nieuwsbrief | 2006 | Juni

Wanneer twee of meer personen samen iets willen gaan doen - bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of milieubescherming - kunnen zij daartoe een vereniging oprichten.
Een vereniging kan mondeling of schriftelijk al of niet bij notariële akte worden opgericht.
Hoe een vereniging is opgericht heeft gevolgen voor die vereniging en zijn bestuurders.

Is een vereniging opgericht bij notariële akte of zijn de statuten notariëel vastgelegd dan heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is een rechtspersoon die kan handelen als een natuurlijk persoon en zelf onroerende zaken (bijvoorbeeld een gebouw) kan verkrijgen en die ook tot erfgenaam of legataris (iemand die een bepaald goed of geldbedrag verkrijgt uit een nalatenschap) kan worden benoemd in een testament.
Ontvangt een vereniging subsidie van de overheid dan eist deze meestal dat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft.

Verenigingen die niet opgericht zijn bij notariële akte hebben beperkte rechtsbevoegdheid.
1. Een dergelijke vereniging kan geen onroerende zaken verkrijgen of erfgenaam zijn. Ze kan wel een legaat ontvangen.
2. De bestuurders van de vereniging zijn naast de vereniging persoonlijk aansprakelijk voor schulden.
Men kan wel ingeschreven worden in het handelsregister wanneer er statuten zijn opgesteld die niet zijn opgenomen in een notariële akte.

Bij de oprichting bij notariële akte dienen de statuten te worden vastgesteld.
In deze statuten moet in ieder geval vermeld zijn:
- de naam van de vereniging en de plaats van vestiging in Nederland
- het doel van de vereniging
- de verplichtingen van de leden
- de wijze van benoemen van de bestuursleden
- de wijze van bijeenroepen van de algemene ledenvergadering
- de bestemming van een batig saldo bij de ontbinding van de vereniging

De statuten bevatten onder andere bepalingen over de interne organisatie.
Alle leden vormen samen de ledenvergadering, waarin in principe ieder lid een stem kan uitbrengen.
Tenminste een maal per jaar dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering door het bestuur te worden uitgeschreven.
Het bestuur brengt dan een jaarverslag uit en moet rekening en verantwoording afleggen.
Wanneer de ledenvergadering het jaarverslag en het gevoerde beleid goedkeuren vervalt de collectieve aansprakelijkheid van het bestuur.
De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder ten opzichte van een derde geldt in dit geval alleen voor het plegen van een onrechtmatige daad of wanprestatie of misleiding.
Dit is anders bij een bestuurder van een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid, die altijd bijvoorbeeld voor de aanschaf van bepaalde goederen voor de vereniging zelf hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de schulden van de vereniging!