- HUWELIJKSE VOORWAARDEN/PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Nieuwsbrief | 2004 | Oktober

Wanneer men een huwelijk aangaat en men heeft tevoren niets geregeld bij de notaris dan is men in Nederland in gemeenschap van goederen gehuwd. Nederland is een van de weinige landen waar tijdens het huwelijk een gemeenschap van goederen geldt. Het is de vraag hoe lang dit nog het geval zal zijn omdat er reeds een wetsontwerp klaar ligt om hier een einde aan te maken.

Wil men deze gemeenschap van goederen niet of niet meer, dan kan men voor of tijdens het huwelijk bij notariële akte huwelijkse voorwaarden maken.

De voornaamste reden voor het maken van huwelijkse voorwaarden zijn:
- bescherming tegen schuldeisers. Wanneer een van de echtgenoten een bedrijf of vrij beroep uitoefent kan hij door middel van huwelijkse voorwaarden het gezin beschermen; zijn eventuele schuldeisers kunnen geen beslag leggen op het privévermogen van de andere echtgenoot.
- het gescheiden houden van familiebezit. Dit kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld verschillen tussen de vermogens van de echtgenoten zijn of gaan ontstaan door geërfd familievermogen.
- het aangaan van een nieuw huwelijk terwijl er kinderen zijn uit een eerder huwelijk.

Er is een grote contractsvrijheid voor het maken van de huwelijkse voorwaarden.
Men moet zich echter realiseren dat de huwelijkse voorwaarden voor een langere termijn dienen te gelden. Om deze reden wordt er toch meestal uitgegaan van een aantal standaard modellen.
De meest voorkomende modellen van huwelijkse voorwaarden zijn:
- de uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap al of niet gecombineerd met de hierna vermelde verrekenbedingen (zonder de verrekenbedingen "koude uitsluiting" genoemd);
- de gemeenschap van inboedel;
- de gemeenschap van een bepaalde woning of de echtelijke woning.

In de huwelijkse voorwaarden kunnen al of niet diverse verrekenbedingen voorkomen (jaarlijkse of finale).
Het jaarlijks verrekenbeding houdt in dat jaarlijks tussen de echtgenoten de overgespaarde inkomsten (uit arbeid) bij helfte worden verdeeld. Speciale aandacht geldt hier voor de echtgenoot die een onderneming (of een vrij beroep) uitoefent.
Dit verrekenbeding (het Amsterdams verrekenbeding) is al jaren veruit de meest voorkomende vorm van huwelijkse voorwaarden.
Problemen kunnen echter ontstaan als de jaarlijkse verrekening achterwege blijft.

Het finaal verrekenbeding houdt in dat onder in de akte van huwelijkse voorwaarden nauwkeurig omschreven voorwaarden tussen de echtgenoten aan het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof er gemeenschap van goederen zou zijn geweest.
Dit wordt heel vaak van toepassing verklaard wanneer het huwelijk eindigt door overlijden van één van de echtgenoten. Voor het successierecht is het voordeliger wanneer het vermogen van ouders vererft aan de kinderen in twee zoveel mogelijk gelijke porties dan wanneer een keer een groot vermogen en een keer en klein vermogen vererft.
Dit verrekenbeding wordt ook wel van toepassing verklaard bij het einde van een huwelijk zowel door overlijden als door echtscheiding wanneer de huwelijkse voorwaarden worden gemaakt enkel om de zaaksschuldeisers tijdens het huwelijk buiten de deur te houden.

In huwelijkse voorwaarden kunt u niets regelen met betrekking tot alimentatie na echtscheiding (dit is dwingend bij de wet geregeld). U kunt wel iets regelen met betrekking tot de onderlinge verrekening van uw pensioenaanspraken na echtscheiding.
In de huwelijkse voorwaarden is ook een regeling opgenomen met betrekking tot de
kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Meestal moeten de echtgenoten bijdragen in de kosten van de huishouding naar evenredigheid van hun beider inkomsten (uit arbeid) en geven de huwelijkse voorwaarden aan wat onder de kosten van de huishouding moet worden verstaan en wat uitd class=del_contentnopad rukkelijk niet.

Bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk wordt aan de akte gehecht een staat met de privégoederen, die door beide echtelieden ten huwelijk worden aangebracht.
Worden de huwelijkse voorwaarden gemaakt tijdens het huwelijk dan moet tegelijkertijd een verdeling van de bestaande huwelijksgoederengemeenschap plaatsvinden en is hiertoe de goedkeuring van de rechtbank nodig. De huwelijkse voorwaarden treden dan pas in werking één dag na het tekenen van de akte van huwelijkse voorwaarden en de verdeling.