- DE VOOGDIJBENOEMING

Nieuwsbrief | 2004 | Augustus

Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk zich af te vragen wat er gebeurt als zij er allebei niet meer zijn. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag dan krijgt bij overlijden van de eerste automatisch de ander het ouderlijk gezag. Als dan de ander overlijdt of beide ouders overlijden tegelijkertijd dan benoemt de rechter een voogd.

Door een voogdijbenoeming op te nemen in een testament of een specifiek daartoe opgemaakte notariële akte bepaalt u zelf bij wie het kind na uw overlijden terecht komt en wie het kind dan verzorgt. De rechter komt er in dat geval niet meer aan te pas.

Ouders, die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, kunnen ook twee gezamenlijke voogden aanwijzen. Aan gezamenlijke voogdij zijn door de wetgever echter andere gevolgen verbonden dan aan de aanwijzing van één voogd. Gezamenlijke voogden hebben een eigen onderhoudsplicht ten aanzien van de minderjarige en zijn verplicht de minderjarige zelf op te voeden en te verzorgen. Eén voogd alleen kan de opvoeding en verzorging aan een ander overlaten en is niet zelf met zijn eigen vermogen onderhoudsplichtig.
De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden van de ouders te verklaren of hij de voogdijbenoeming aanvaard.
Het is wel belangrijk wanneer u een voogd heeft benoemd regelmatig na te gaan of de aangewezen voogd nog wel bereid of geschikt is om voogd te worden.

Ook een ouder, die alleen het ouderlijk gezag heeft over een kind (bijvoorbeeld na echtscheiding), kan bij notariële akte vastleggen wie na zijn dood de voogdij over het kind zal uitoefenen. De andere ouder, die niet belast is met het ouderlijk gezag, kan binnen een jaar na het overlijden een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Dit wordt alleen afgewezen wanneer er gevaar voor verwaarlozing van de belangen van het kind bestaat. De raad voor de kinderbescherming kan op verzoek van de rechter worden ingeschakeld voor een onderzoek hiernaar. Als de rechter het verzoek van de ouder toewijst, dan verliest de testamentaire voogd zijn functie.